- فدا - نړۍ او ټیکنالوژي

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
 - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي
  • Адрес веб-сайта:www.fida.af
  • IP-адрес сервера:107.172.127.198
  • Описание сайта:فدا - له نړۍ او ټیکنالوژۍ خبر شئ

доменное имя:www.fida.afОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.fida.afпоток

398

доменное имя:www.fida.afХорошо или плохо

Слава и богатство. Процветание и богатство Джи

интернет сайт: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيВес

1

интернет сайт: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيIP

107.172.127.198

интернет сайт: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيсодержание

-فدا-نړۍاوټیکنالوژي window.fbAsyncInit=function(){FB.init({xfbml:true,version:'v6.0'});};(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-V6P65YWTLW'); کور خبرونه کمپیوټر موبایل آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ فېسبوک ټویټر یوټیوب دننهکیدل - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي ګډون کور خبرونه کمپیوټر موبایل ټول آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ ټول فېسبوک ټویټر یوټیوب دننهکیدل ګډون موبایل ځیرکموبایلونهجراثیمجذبوي فدامحمدرحمانی  اپریل5,2020 0 939 خبرونه فيسبوکدآيفونکاروونکيتعقيبوي فدامحمدرحمانی  اپریل6,2020 0 1050 څنګهکولایشو؟ څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهادارهکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1518 خبرونه څنګهيوهيکرلهايپلکمپنۍ$ترلاسهکړل؟ فدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1487 فېسبوک فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړ فدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1654 انډرایډ آياغواړئچېخپللګښتونهاومصارفموکنټرولکړئ؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 1269 انډرایډ آياستاسوانډرايډموبايلتهخپلسرياعلاناتراځي؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 1364 خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1238 ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 2010 خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 442 فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشن... فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 300 دفیسبوکمیسنجردنړیوالکوډکولو(end-to-endencryption)ځانګړتیاوېفعالويلکهدسکرینشاټکشفکول،دپیغامعکسالعملونه،اوټایپ... نورولولئ انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 390 دBRATAانډرایډمالویرکولیشيستاسوسمارټفونفارمټکړياوستاسوشخصيمعلوماتغلاکړي نورولولئ (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 442 میټاورسپهبلاکچینایکوسیستمکېدنهبدلیدونکيټوکنونو(NFTs)وروستيخپریدواومیټاتهدفیسبوکنومبدلېدولهاملهعامهپوهاویترلاسه... نورولولئ آیفون آیفونکمپنۍنویموبایلدiPhoneSE2020پهنومبازار... فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1357 نورولولئ ونپلس دOnePlus8Proموبایلونهبازارتهوړاندېشول فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1177 نورولولئ خبرونه اوسکولیشئدموبایلپهسکایپکېخپلسکرینشییرکړئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1099 نورولولئ خبرونه یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1734 نورولولئ ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 2010 نورولولئ خبرونه اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1570 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدکمپیوټرلپارهمسینجربازارتهوړاندېکړ فدامحمدرحمانی  اپریل18 - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي,2020 0 1539 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدQuiteModeپهنومنوېطرحوړاندېکوي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1254 نورولولئ خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1238 نورولولئ 123› مشهورېلیکنې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 2010 هاټسټارHotStarکاریالدکریکټیواځینیکاریالفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1738 یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسيفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1734 فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړفدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1654 اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1570 OurPicks انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 390 څانګې خبرونه(7) کمپیوټر(0) موبایل(12) آیفون(2) انډرایډ(6) ونپلس(1) څنګهکولایشو؟(1) ښوونې(1) ټولنيزېرسنۍ(4) فېسبوک(4) ټویټر(0) یوټیوب(0) نورېلیکنې خبرونه فيسبوکدآيفونکاروونکيتعقيبوي خبرونه یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي موبایل دوهغورهاپلیکېشنېچېتاسېپکېلهملګروسرهیوځایفلمونهکتلیشئ خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ انډرایډ آياغواړئچېخپللګښتونهاومصارفموکنټرولکړئ؟ ټاګونهوټساپAndroidMessengerښوونېFacebookWeb3.0خبرونهکمپیوټرسکایپهیکیوټیوبفیسبوکونپلسپرودماغسپورټ زمونږپهاړه نورېلیکنې څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهاداره... ځیرکموبایلونهجراثیمجذبوي ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي ټولنیزېرسنۍ پهزړهپوريشیاناوتازهمعلوماتترلاسهکولولپارهدلتهګډونوکړئ! ګډونوکړئ ©ThissiteisownedandoperatedbyFidaMuhammad - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي Terms&Conditions Contact

Сайт: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт